ติอต่อเรา


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พยนตร์ธรสำเร็จกิจเจริญwww.teacher.ssru.ac.th/payonthorn_su/payonthorn.su@ssru.ac.th
2อาจารย์
สุพัตรากาญจโนภาสwww.teacher.ssru.ac.th/supattra_ka/supattra.ka@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดาสุวรรณนิพนธ์www.teacher.ssru.ac.th/wanida_su/wanida.su@ssru.ac.th
4อาจารย์ดร.ธงไชยสุรินทร์วรางกูรwww.teacher.ssru.ac.th/thongchai_su/thongchai.su@ssru.ac.th
5อาจารย์
สมชายบัวรุ่งwww.teacher.ssru.ac.th/somchai_bu/somchai.bu@ssru.ac.th
6อาจารย์
อาภาภรณ์โพธิ์กระจ่างwww.teacher.ssru.ac.th/arpaporn_ph/arpaporn.ph@ssru.ac.th
7อาจารย์
ลดาพรพิทักษ์www.teacher.ssru.ac.th/ladaporn_pi/ladaporn.pi@ssru.ac.th