อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส


ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูล


ดร.ลดาพร พิทักษ์
website :www.teacher.ssru.ac.th/ladaporn_pi/อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง