อาจารย์ประจำสาขา


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ),มหาวิทยาลัยสยาม.
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า),มหาวิทยาลัยสยาม.
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์ สมชาย บัวรุ่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส
ปริญญาโท :  Master of Science (Management Information System),Mahidol University.
ปริญญาตรี : Bachelor of Science , King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
ตำแหน่งปัจจุบัน :รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูล
ปริญญาเอก :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท  :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาตรี  :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน :    อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email :thongchai.su@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/thongchai_su/
อาจารย์ ลดาพร พิทักษ์
ปริญญาโท :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี  : ระบบสาระสนเทศคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่ง   : อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
website :www.teacher.ssru.ac.th/ladaporn_pi/


 
อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง


ปริญญาโท  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร),มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ