การประกอบอาชีพ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง  ๆ  เช่น  ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ  บริษัทตลาดหลักทรัพย์  บริษัทระดับ  SME ฯลฯ  โดยสามารถประกอบอาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้ 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน  เช่น  ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร  ที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์  (Support) 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย e-learning 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน 

.  เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน 

.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ 

.  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์  หรือระบบบริหารงานบุคคล 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา 

.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ 

.  และอื่น  ๆ   


โอกาสในการทำงาน

          ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง   หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น   นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   ผู้ดูแลเว็บไซต์   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ   โปรแกรมเมอร์   นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว   ผู้ออกแบบระบบ   VLSI   ผู้ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว   ฯลฯ   นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการ   SME   ที่เป็นของตนเอง   รวมทั้งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ