หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

admin bc
2020-12-21 09:14:39


       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโดยนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานการประชุม   เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5