หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รายละเอียดการฝึกงานและการทำรายงาน ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
รายละเอียดการฝึกงานและการทำรายงาน ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

admin bc
2019-06-25 12:19:24

แนวทางการทำรายงาน


1. หาปัญหาในองค์กร ส่วนงานที่ทำ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในรูปแบบของงานวิจัย


2. ปรึกษาอาจารย์นิเทศ และต้องสรุปหัวข้อที่แน่นอนส่ง ภายใน 31 มกราคม 2562


3. รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามงานวิจัย ผ่านเครื่องมือในรูปของ แบบสอบถามหรือ แบบสัมภาษณ์


4. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบทความตามลิงค์ด้านล่าง

            bizcomreportform2561.docx

5. ในส่วนองค์ประกอบของรายงานที่สมบูรณ์ มีดังนี้

   - ปกนอกรายงาน ประกอบด้วยชื่อบทความ ,  ชื่อนามสกุล และรหัสนักศึกษา

   - บทความ  ตามแบบฟอร์มจากข้อ 4.

   - ภาคผนวก   

      1.) สรุปการทำงานของนักศึกษาโดยอธิบายให้ได้อย่างน้อย 2 หน้า

      2) เครื่องมือที่เป็น แบบสอบถาม หรือ แบบสัมภาษณ์

      3) รูปภาพประกอบการทำงาน อย่างน้อย 3 ภาพ

  **(กำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562)**


6. จะมีการนำเสนอบทความของนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 8.00-13.00 น
   ที่อาคาร 56 ชั้น 3 ตามห้อง ดังนี้

         ห้อง 5634 (ดร.ธงไชย และอ.พยนต์ธร)

         ห้อง 5635 (อ.สุพัตรา และ อ.ลดาพร )

         ห้อง 5637 (ผศ.ดร. วนิดา และ อ. อาภาภรณ์)

   **(ในวันนำเสนอให้นักศึกษาเตรียมไฟล์นำเสนอ powerpoint พร้อม printout เอกสารมาให้อาจารย์นิเทศด้วย)**